Trang chủ / Quy hoạch / Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

http://tnmttuyenquang.gov.vn/media/files/2021/BD-QH-KY-HAM-YEN.pdf